It's a strange world of language in which skating on thin ice can get you into hot waterFranklin P. Jones

Englishproof levert échte Engelse teksten die uw naam eer aan doen

Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Englishproof website

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de Englishproof website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Englishproof en/of Lynn Radford (hierna gezamenlijk aangeduid als Englishproof) niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de Englishproof website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de Englishproof website van Englishproof verder te gebruiken.

1. De Englishproof website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Englishproof geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen of waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft.

Derhalve sluit Englishproof elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Englishproof. Evenmin is Englishproof aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.

2. Het is Englishproof te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Englishproof website, te wijzigen. Englishproof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Englishproof toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Englishproof geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Englishproof geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.

4. Englishproof kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

5. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Englishproof tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Englishproof.

6. Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Englishproof website is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen Englishproof en een opdrachtgever zal een bevoegd rechter uit het arrondissement Zutphen het geschil beslechten. Englishproof behoudt zich echter het recht voor om de gebruiker van de Englishproof website te dagvaarden voor de rechter in het land waar de gebruiker gevestigd is, of waar de gebruiker een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft.

Vraag een gratis scan-check aan!

Contact:

Englishproof

Zuringveld 22
Doetinchem, 7006 VM Nederland

Ms. Lynn Radford
Tel: +31 (0)683-212355
E-mail:

Englishproof biedt vertaal- en redactie-diensten (Nederlands naar het Engels) door een Native Speaker Engels tegen een realistisch uurtarief.

Per project ontvangt u een kostenindicatie vooraf.

Neem contact op met Englishproof per of met het contactformulier voor een concreet voorstel of met vragen/feedback.