It's a strange world of language in which skating on thin ice can get you into hot waterFranklin P. Jones

Englishproof levert échte Engelse teksten die uw naam eer aan doen

Algemene voorwaarden

Englishproof hanteert het principe dat een klant eigenaar is van hetgeen hij of zij koopt. Dit betekent dat wij onze auteursrechten (voor zover die van ons zijn) aan onze opdrachtgevers overdragen op het moment dat de factuur is voldaan. Zie voor de goede orde artikel 44 voor de juridische omschrijving.

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. Deze leveringsvoorwaarden gelden voor en maken deel uit van alle offertes of alle overeenkomsten over uit te voeren werkzaamheden of producten die daaruit ontstaan. Daaronder vallen met name vertaal- en schrijfdiensten, tekstadviezen en dergelijke voor tekstuele uitingen zoals boeken, brochures, advertenties, technische documentatie, tekeningen, virtuele (online) producten en andere soorten teksten.
Art. 2. Als een opdrachtgever afwijkendene leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of inkoopvoorwaarden volgt die afwijken van deze leveringsvoorwaarden van Englishproof, dan binden die andere voorwaarden Englishproof niet, tenzij Englishproof deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.
Art. 3. Onder opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon die met Englishproof een overeenkomst aangaat of aan wie Englishproof een offerte heeft uitgebracht waarvoor deze leveringsvoorwaarden gelden.
Art. 4. Onder opdrachtnemer wordt verstaan diegene die namens Englishproof de offerte of overeenkomst ondertekent.
Art. 5. Deze leveringsvoorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn, en tussen Englishproof en een opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra een opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen waarin naar deze leveringsvoorwaarden wordt verwezen.
Art. 6. De rechtsverhouding tussen Englishproof en een opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.
Art. 7. Bij geschillen tussen Englishproof en een opdrachtgever zal een bevoegd rechter uit het arrondissement Zutphen het geschil beslechten.

2. OFFERTES
Art. 8. Het enkel uitbrengen van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie, prijslijst, brochure, advertentie e.d. geldt niet als offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Englishproof en een opdrachtgever.
Art. 9. Een offerte is een aan een opdrachtgever gedaan voorstel om een overeenkomst aan te gaan, zodanig dat onmiddellijk een overeenkomst tot stand komt, als de opdrachtgever de offerte mondeling aanvaardt en Englishproof dit schriftelijk bevestigt, of als de opdrachtgever de offerte schriftelijk aanvaardt.
Art. 10. Offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds gewijzigd worden aanvaard. Een offerte wordt geacht te zijn verworpen, als deze niet binnen een maand na datum van de offerte is aanvaard.

3. OVEREENKOMST
Art. 11. Englishproof behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen.
Art. 12. Englishproof verplicht zich goed werk te leveren overeenkomstig de geldende professionele normen en overeenkomstig de briefing van de opdrachtgever.
Art. 13. Overeengekomen meer-/minderwerk zal worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht volgens de geldende tarieven van Englishproof, behalve als overeen is gekomen dit meer-/minderwerk additioneel, op basis van een vaste prijs, uit te voeren. Englishproof verbindt zich het meer-/minderwerk uit te voeren, behalve in situaties van overmacht.

4. ANNULERING
Art. 14. Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Englishproof begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De annuleringskosten belopen 25% van het geoffreerde bedrag excl. BTW.
Art. 15. Annulering door een opdrachtgever van een overeenkomst tot vervaardiging van periodieke producten is slechts mogelijk met een opzegtermijn van één jaar.

5. GEHEIMHOUDING
Art. 16. Englishproof verplicht zich ertoe om al die gegevens van de opdrachtgever geheim te houden waarvan hij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
Art. 17. De term ‘gegevens’ uit art. 6 geldt voor alle informatie die
de opdrachtgever aan Englishproof verstrekt, behalve:
• informatie waarvan Englishproof kan aantonen dat hij deze al had voordat de overeenkomst werd gesloten;
• informatie waarvan Englishproof kan aantonen dat deze uit een openbare bron komt;
• informatie waarvan Englishproof kan aantonen dat deze van een derde werd verkregen;
• informatie waarvan de wetgever geheimhouding niet toestaat.

6. LEVERING
Art. 18. Leveringstermijnen in offertes, bevestigingen of overeenkomsten worden naar beste weten vastgesteld. Englishproof verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden met zorg en zonder vertraging uit te voeren. Als de oplevering wordt vertraagd door:
1. extra of toegevoegd werk;
2. instructies van de opdrachtgever buiten de specificaties van de opdracht;
3. verzuim van de opdrachtgever in de nakoming van de contractvoorwaarden;
4. iedere oorzaak die buiten de redelijke controle van Englishproof ligt;
kan Englishproof niet aansprakelijk worden gesteld voor de opgetreden vertraging en voor enige schade die de opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.
Art. 19. Na levering van het gerede Englishproof-product, heeft de opdrachtgever een acceptatietermijn van tien werkdagen om dit gerede product nauwkeurig en zorgvuldig op onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldigheden of gebreken te onderzoeken en deze aan Englishproof te melden. Indien nodig, zal Englishproof de nodige correcties nauwgezet aanbrengen. Bij goedkeuring of als de opdrachtgever binnen deze acceptatietermijn van tien werkdagen geen opmerkingen meldt, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd en is Englishproof ontslagen van iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die kunnen voortvloeien uit tekst of inhoud van dit Englishproof-product.
Art. 20. Afwijkingen die – alle omstandigheden in aanmerking genomen – in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het Englishproof-product, worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn.
Art. 21. Englishproof bewaart een back-up van alle aan de opdrachtgever geleverde gerede producten tot maximaal één jaar na levering. Als de opdrachtgever wil updaten, dan kan hij hiervan gebruik maken.

7. KOSTEN, PRIJZEN, BETALING
Art. 22. Aan een oriënterend gesprek over kennismaking met het gevraagde werk en/of een presentatie van de opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. Als een opdrachtgever een verslag van het gesprek verlangt of voorstellen voor een vervolggesprek, dan geldt het gebruikelijke uurtarief van Englishproof.
Art. 23. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening van de opdrachtgever worden gebracht. De opdrachtgever mag de daarin gedane voorstellen gebruiken, ook als hij deze door een ander laat uitvoeren. In alle gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van Englishproof en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 162, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 24. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, belastingen of premies.
Art. 25. Facturering vindt plaats overeenkomstig het in de offerte voorgestelde betalingsschema.
Art. 26. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogramma’s, ondeugdelijke wijze van aanlevering van materialen, producten, informatie of diensten door de opdrachtgever: al deze situaties veroorzaakt door de opdrachtgever die Englishproof noodzaken tot meer werkzaamheden of meer kosten dan Englishproof bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
Art. 27. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Englishproof betaling in termijnen verlangen.
Art. 28. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt wegens te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor advocaten, deurwaarders, incassobureaus, worden gesteld op ten minste 15% rente van het factuurbedrag met een minimum van € 250,—.

8. VRIJWARING, AANSPRAKELIJKHEID
Art. 29. Englishproof enerzijds is in geen enkel opzicht aansprakelijk, noch op grond van de wet noch wegens overeenkomst, en de opdrachtgever anderzijds vrijwaart Englishproof voor financiële nadelen of schade die indirect of direct voor de opdrachtgever ontstaan door het gebruik van Englishproof-product of die voor een derde ontstaan wegens het gebruik van een Englishproof-product (zogenaamde vervolgschade); hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade; tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid van Englishproof of door hem ingeschakelde derde.
Art. 30. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om het geleverde gerede Englishproof-product binnen uiterlijk een acceptatietermijn van tien werkdagen te controleren op onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldigheden en gebreken. Na acceptatie aanvaardt de opdrachtgever alle aansprakelijkheden die daaruit voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Englishproof van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
Art. 31. Englishproof is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldigheden of gebreken die de opdrachtgever niet heeft opgemerkt in reeds geaccepteerde producten.
Art. 32. Het product van Englishproof geldt in elk geval als geaccepteerd, als de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, het bewerkt of verwerkt heeft, aan derde heeft geleverd of in gebruik heeft gegeven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren binnen de genoemde acceptatietermijn van tien werkdagen.
Art. 33. De opdrachtgever draagt de risico-aansprakelijkheid over de inhoud en/of uitvoering van het geleverde Englishproof-product, als deze haar oorzaak vindt in door Englishproof niet, niet juist, niet tijdig, of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen vanwege de opdrachtgever door middel van een technisch communicatiemiddel zoals telefoon, fax, e-mail of ander transmissiemedium.
Art. 34. Englishproof is nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van Englishproof, hun ondergeschikten of andere personen die door of vanwege hen te werk zijn gesteld.

9. TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Art. 35. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, wanneer:
1. de overeengekomen uiterste uitvoeringsdatum door wanprestatie van Englishproof meer dan drie maanden is overschreden;
2. Englishproof zich aan wanprestatie schuldig maakt en binnen veertien werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling nalaat maatregelen te treffen om een deugdelijke prestatie te leveren;
3. Englishproof zich bij herhaling aan wanprestatie heeft schuldig gemaakt.
In deze gevallen kan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of voorafgaande rechterlijk tussenkomst, geheel of gedeeltelijk de verdere uitvoering van de werkzaamheden aan een ander opdragen.
Art. 36. Englishproof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als dat haar oorzaak vindt in buitengewone of voor Englishproof onvoorzienbare moeilijkheden die voortkomen uit de aard van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen, producten, informatie of diensten; of als dat haar oorzaak vindt in overmacht (zoals brand, staking, ongeval, uitsluiting, invaliditeit, overlijden, epidemie, bedrijfsstoring bij Englishproof of bij toeleveranciers, oorlog, stremming in het vervoer, stagnatie bij openbare nutsbedrijven, machinestoring, opstand, maatregelen vanwege de overheid). Overmacht geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
Art. 37. Englishproof is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, als de opdrachtgever in gebreke blijft in de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie gaat, zijn bedrijf aan een derde overdraagt, failliet gaat, zijn bedrijf stillegt, surseance van betaling krijgt, of als conservatoir of executioneel beslag wordt gelegd, onverminderd het recht van Englishproof op schadevergoeding.
Art. 38. Reclames moeten uitsluitend schriftelijk bij Englishproof worden ingediend, uiterlijk binnen tien werkdagen na de factuurdatum (datum poststempel bij verzending per post). Na deze datum hebben ingediende reclames geen rechtsgevolgen; na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
Art. 39. De aansprakelijkheid van Englishproof uit hoofde van de overeenkomst met een opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs van het geleverde product.

10. AUTEURSRECHTEN
Art. 40. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld of niet geheel is betaald of in geval van annulering, blijven alle rechten bij Englishproof.
Art. 41. Door Englishproof vervaardigde of verstrekte concepten, teksten, tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen of presentaties zijn eigendom van Englishproof. Englishproof is de auteursrechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten, voor zover hiervoor het auteursrecht geldt.
Art. 42. Alle rechten voortvloeiend uit het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht gaan op de opdrachtgever over op het moment dat desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, is voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdacht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
Art. 43. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

11. PERSONEEL
Art. 44. Zolang een opdracht wordt uitgevoerd en gedurende één jaar na levering of beëindiging van een opdracht, zal het iedere partij verboden zijn om – direct of indirect – enige arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die bij de opdracht uit hoofde van de andere partij betrokken was.

12. ACQUISITIE
Art. 45. Na sluiting van de overeenkomst tussen Englishproof en de opdrachtgever, heeft Englishproof het recht om op bescheiden en gepaste wijze de firmanaam van de opdrachtgever op zijn klantenlijst te plaatsen. Englishproof is gerechtigd om een beknopte beschrijving van deze opdracht en een voorbeeld of extract van het product, voor acquisitie van nieuwe klanten te gebruiken.

Doetinchem, april 2009

Vraag een gratis scan-check aan!

Contact:

Englishproof

Zuringveld 22
Doetinchem, 7006 VM Nederland

Ms. Lynn Radford
Tel: +31 (0)683-212355
E-mail:

Englishproof biedt vertaal- en redactie-diensten (Nederlands naar het Engels) door een Native Speaker Engels tegen een realistisch uurtarief.

Per project ontvangt u een kostenindicatie vooraf.

Neem contact op met Englishproof per of met het contactformulier voor een concreet voorstel of met vragen/feedback.